Tag Archive for: Nguyễn Hiến Lê

    Posted in: Sách Kinh Tế Started by

    Tay trắng làm nên

    Tay trắng làm nên (Beaverbrook) – “Người phương Đông có câu “vi phú bất nhân”… Ở trong xã hội cổ, làm giàu rồi chỉ để hưởng thụ, mua chức tước, và cất của vào kho, chôn xuống đất lưu lại cho con cháu thì việc làm giàu không đáng khuyến khích, mà ở thời này, thừa nước đ...

    Continue reading »